ImageTitleFile SizeLink
ຄູ່ມືການບໍລິໂພກອາຫານ
ຄູ່ມືການບໍລິໂພກອາຫານ6 MB
ໂພຊະນາການຂອງແມ່ - ຄູ່ມືການປະຕິບັດ
ໂພຊະນາການຂອງແມ່ – ຄູ່ມືການປະຕິບັດ4 MB
ບັດຄະແນນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນທົ່ວໂລກ 2022 - ການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໂດຍການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ບັດຄະແນນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນທົ່ວໂລກ 2022 – ການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໂດຍການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ385 KB
ທົບທວນຄືນກາງສະໄໝ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະທັບຊ້ອນຂອງການຂາດສານອາຫານ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2016 - 2025
ທົບທວນຄືນກາງສະໄໝ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະທັບຊ້ອນຂອງການຂາດສານອາຫານ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2016 – 20254 MB
ສະຖານະການຂອງການປະດຸງຄັນທົ່ວໂລກ 2021
ສະຖານະການຂອງການປະດຸງຄັນທົ່ວໂລກ 2021445 KB
ທົບທວນຄືນງົບປະມານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN 2016-2020)
ທົບທວນຄືນງົບປະມານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN 2016-2020)6 MB
ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ໃນ ສປປ ລາວ 2019
ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ໃນ ສປປ ລາວ 20199 MB
ການໃຫ້ອາຫານເສີມ
ການໃຫ້ອາຫານເສີມ6 MB
ການທົບທວນກາງສະໄໝ ແຜນການປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2016 - 2020
ການທົບທວນກາງສະໄໝ ແຜນການປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2016 – 20202 MB
ປຶ້ມສູດແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
ປຶ້ມສູດແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ6 MB
ແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NPAN 2021 - 2025)
ແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NPAN 2021 – 2025)1 MB
ແຜນພັດດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ9
ແຜນພັດດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ91 MB
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 20303 MB
ກົດໝາຍດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
ກົດໝາຍດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ143 KB
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2010 -2015
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2010 -2015551 KB
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ 2009
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ 2009135 KB
ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2008
ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2008255 KB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ2 MB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ2 MB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ບົດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ບົດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ2 MB
ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ
ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ20 MB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການ2 MB
ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ
ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ850 KB
ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ
ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ3 MB
ສະພາບການທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ສະພາບການທາງດ້ານໂພຊະນາການ1 MB
ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ
ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ5 MB
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍິງ
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍິງ497 KB
ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການ5 MB
Food-Based Dietary Guidelines
Food-Based Dietary Guidelines6 MB
Maternal Nutrition - Programing Guidance
Maternal Nutrition – Programing Guidance4 MB
Young child feeding manual (Lao)
Young child feeding manual (Lao)
School meal cookbook (Lao)
School meal cookbook (Lao)6 MB
Review of Costing of the National Plan of Action for Nutrition 2016 - 2020
Review of Costing of the National Plan of Action for Nutrition 2016 – 20206 MB
LAO PDR Maternal Nutrition and Complementary Feeding 2019
LAO PDR Maternal Nutrition and Complementary Feeding 20191 MB
LAO PDR Complementary Feeding Framework for Action
LAO PDR Complementary Feeding Framework for Action6 MB
National Plan of Action on Nutrition (NPAN) 2021-2025
National Plan of Action on Nutrition (NPAN) 2021-20253 MB
Multiple Overlapping Deprivation Analysis on Stunting
Multiple Overlapping Deprivation Analysis on Stunting6 MB
Mid Term Review National Nutrition Strategy Plan of Action 2016-2020
Mid Term Review National Nutrition Strategy Plan of Action 2016-20201 MB
National nutrition profile
National nutrition profile1 MB
NUTRITION DATA MAPPING IN LAO PDR
NUTRITION DATA MAPPING IN LAO PDR5 MB
Nutrition Policy Landscape Analysis
Nutrition Policy Landscape Analysis850 KB
Nutrition Budget Brief
Nutrition Budget Brief1 MB
Nutrition Policy Brief
Nutrition Policy Brief412 KB
Barrier to Accessing Nutrition Services at the Community level
Barrier to Accessing Nutrition Services at the Community level1 MB
The impact of COVID-19 on socio-economic development in Lao PDR
The impact of COVID-19 on socio-economic development in Lao PDR468 KB
Economic consequences of malnutrition in Lao PDR (Policy brief)
Economic consequences of malnutrition in Lao PDR (Policy brief)522 KB
Determinants of wasting among children under 5 years of age in Lao PDR
Determinants of wasting among children under 5 years of age in Lao PDR850 KB
Determinants of stunting among children under 5 years of age in Lao PDR
Determinants of stunting among children under 5 years of age in Lao PDR818 KB
Economic consequences of malnutrition in Lao PDR
Economic consequences of malnutrition in Lao PDR673 KB
Assessment of multi-sectoral approach and nutrition coordination in Lao PDR
Assessment of multi-sectoral approach and nutrition coordination in Lao PDR1 MB
Qualitative assessment on the determinants of malnutrition in Lao PDR
Qualitative assessment on the determinants of malnutrition in Lao PDR1 MB
Global Breastfeeding Scorecards 2022 - Protecting Bresatfeeding Through Further Investments and Policy Actions
Global Breastfeeding Scorecards 2022 – Protecting Bresatfeeding Through Further Investments and Policy Actions385 KB
Mid-term review of the Strategic Action Plan to reduce the double burden of malnutrition in the WHO SouthEast Asia Region 2016– 2025
Mid-term review of the Strategic Action Plan to reduce the double burden of malnutrition in the WHO SouthEast Asia Region 2016– 20254 MB
The State of the World's Midwifery Report- Supplements
The State of the World’s Midwifery Report- Supplements445 KB
Impact of COVID-19 on Safeguarding Women's Health and Enterpreneurship
Impact of COVID-19 on Safeguarding Women’s Health and Enterpreneurship497 KB
Impact of COVID-19 Tackling Nutrition Challenges
Impact of COVID-19 Tackling Nutrition Challenges5 MB
the 9th National Socio-Economic Development Plan (2021 - 2025)
the 9th National Socio-Economic Development Plan (2021 – 2025)1 MB
Qualitative assessment on determinants of malnutrition in Lao PDR (Policy Brief )
Qualitative assessment on determinants of malnutrition in Lao PDR (Policy Brief )358 KB
Assessment of multi-sectoral approach and nutrition coordination in Lao PDR (Policy brief)
Assessment of multi-sectoral approach and nutrition coordination in Lao PDR (Policy brief)530 KB
Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to 2030
Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to 20303 MB
Law on Hygiene, Disease Prevention and Health Promotion
Law on Hygiene, Disease Prevention and Health Promotion143 KB
National Nutrition Strategy and Plan of Action 2010 - 2015
National Nutrition Strategy and Plan of Action 2010 – 2015551 KB
National Food Safety Policy 2009
National Food Safety Policy 2009135 KB
National Nutrition Policy 2008
National Nutrition Policy 2008255 KB