ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຈາກເດີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຫຼາຍວົງສັງຄົມທົ່ວໂລກນັ້ນ ຍິ່ງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກເປັນວົງກວ້າງ. ຜົນກະທົບ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

File Type: pdf