ຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຈຳກັດ, ພະຍາດລະບາດນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນເຖິງໂພຊະນາການຂອງປະເທດໄດ້. ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະສັ້ນ ຈົນເຖິງໄລຍະຍາວ ຖ້າວ່າພະຍາດນີ້ຍັງຄົງລະບາດໃນປະເທດໄປອີກດົນ.

File Type: pdf