ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງແລະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຫຼັກຖານທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານສຸຂະພາບເເບບຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ເແລະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນ ສປປ ລາວ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
79499027_2547555528822567_3930869968991682560_o
IMG_5754
79658048_2547553982156055_3567195623247577088_o
80755443_2547554085489378_8351963953210851328_o
IMG-20211119-WA0042
IMG_2612
IMG_2624
IMG_3076
IMG_4444
nipn-logo
previous arrow
next arrow

ສະພາບໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວໂດຍສັງເຂບ


ເປັນຫຍັງການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານທາງດ້ານໂພຊນາການຈິ່ງມີຄວາມ ສຳຄັນ ?

ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ5ປີແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການຂາດສານ ອາຫານ
ການລົງທືນດ້ານໂພຊະນາການເປັນການປັບປຸງແຫຼ່ງທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະເສດຖະກິດໂດຍການ ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຕີບໂຕຢ່າງເຕັມທີ່ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດ;ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຕີບໂຕມາ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດໄດ້ຢ່າງເຕັມສວ່ນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືສາຍເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານແລະຈະສາມາດປັບປຸງໄດ້ແນວໃດ ?

ການຂາດສານອາຫານແມ່ນເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສັບສົນແລະພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ການສະແດງອອກຂອງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຂອງແຕ່ລະຄົນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອແລະການໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ (ສາເຫດທັນທີ). ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຂົ້າເຖິງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ, ພຶດຕິ ກຳ ການຊອກຫາອາຫານແລະພຶດຕິ ກຳ ການໃຫ້ອາຫານແກ່ເດັກນ້ອຍ(ສາເຫດໃນໄລຍະຍາວ).
ຢູ່ສປປລາວ, ເກືອບທັງໝົດຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກ່ວາເກນອາຍຸຂອງພວກເຂົາ (ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ) ໄດ້ຮັບຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງແລະມີຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະສຸຂະອະນາໄມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ.

ເດັກນ້ອຍປະມານ 60,000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ ຳ ກວ່າ 5 ປີມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຍ້ອນການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງໃນແຕ່ລະປີຈາກການໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍແລະພະຍາດໃນເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 2 ຄົນແມ່ນເປັນພະຍາດເລືອດຈາງຍ້ອນການຂາດສານອາຫານແລະການມີແມ່ທ້ອງ.

ຕ້ອງມີວິທີການທີ່ຊັດເຈນແລະຮ່ວມມືກັນໃນຫຼາຍຂະ ແໜງ ການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສານອາຫານ. ການລົງທືນໃນມາດຕະການເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການກັບມາດຕະການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທາງອ້ອມກັບໂພຊະນາການ. ການປະສານງານຫຼາຍຂະ ແໜງ ການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນເພື່ອການປະສານງານໃນການອອກແບບໂຄງການແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ. ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຂະ ແໜງ ການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການໂດຍຜ່ານການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳ ລັບໂພຊະນາການ; ການເພີ່ມເງິນທຶນຂອງພາກລັດ ສຳ ລັບໂພຊະນາການແລະຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ.


 • ບາງສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດການຂາດໂພຊະນາການ:
  ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
  ເຂົາເຖິງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຫລາກລາຍ
  ຂາດສຸຂະອະນາມທີ່ດີ
  ແລະການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ
  ຂາດການຮັກສຸຂະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ
  ສຳລັບແມ່ ແລະເດັກນ້ອຍ
  ຂາດການພົວພັນໃກ້ຊິດຫຼືໃຫ້
  ຄວາມອົບອຸ່ນລະຫວ່າງເດັກແລະພໍ່ແມ່
 • ຜົນກະທົບຂອງການຂາດສານອາຫານໃນໄລຍະຍາວ:
  ການຂາດສານອາຫານ
  ເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ພະຍາດ
  ການຂາດສານອາຫານເຮັດໃຫ້
  ຄວາມສະຫຼາດຫຼຸດລົງກວ່າຄວນຈະເປັນ
  ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານຈະມີ
  ລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າເດັກປົກກະຕິປະມານ 22% ເມື່ອເປັນຜູ້ໃຫຍ່
  ການຂາດສານອາຫານມີຜົນກະທົບທາງລົບ
  ຕໍ່ສຸຂະພາບລວມທັງຜູ້ສືບທອດອີກດ້ວຍ


ຂ່າວຫລ້າສຸດ

17-09-2022
ຂ່າວສານ
24-08-2022
ຂ່າວສານ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

Government of Lao PDR
EUROPEAN UNION
UNICEF LAOS