ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPN

ກ.ຍ. 23, 2020

ກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຄະນະ ກຳມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ NIPN ແລະ ທ່ານ ນາງ ພອນສາລີ ສຸກສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ທັງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະ ຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ລາຍງານເຖິງຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງທັງສອງໜ່ວຍງານຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN. ນອກຈາກນີ້ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມຍັງໄດ້ໃຫ້ທິດທາງຍຸດທະສາດ, ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ບາງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ພ້ອມດຽວກັນບັນດາສະມາຊິກຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍັງໄດ້ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ  ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຈັດບູລິມະສິດຂອງຄຳຖາມສຳລັບເຮັດການການວິເຄາະໃນປີ 2020.