ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ກ.ຍ. 21, 2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະຈິກ, 2019;

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN  ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານແລະເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກະກຽມໂດຍ ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະນະໂຍບາຍ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ປອ ລີເບີ ລີບົວປາວ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະຮອງປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ NIPN . ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີ ສຳ ລັບການສົນທະນາແລະ ແລກປ່ຽນຄຳ ຄິດເຫັນຈາກຂະເເໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ ສຳ ຄັນຂອງ ໂຄງການNIPN ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ; ການວິເຄາະແຜນທີ່ດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການແລະມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ (SOP) ສຳ ລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ NIPN.

 

Related posts