ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ກ.ຍ. 21, 2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະຈິກ, 2019;

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN  ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກະກຽມໂດຍ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ປອ ລີເບີ ລີບົວປາວ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ NIPN. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີ ສຳລັບການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຈາກຂະເເໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳຄັນຂອງ ໂຄງການ NIPN ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ; ການວິເຄາະແຜນທີ່ນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ (SOP) ສຳລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ NIPN.