ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງໂຄງການ NIPN-NNIS

ພ.ພ. 13, 2024

ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານໂພຊະນາການ (NNIS) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານການປະສານງານ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການດຳເນີນການ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດໃນການຮ່ວມມືປະສານງານລະຫວ່າງໂຄງການ NNIS ແລະ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ, ກຜທ, ທ່ານ ດຣ ຈັນສາລີ ພົມມະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ດຣ ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສຄສຊ ແລະ ທ່ານ Hari Vinathan, ຊ່ຽວຊານດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF).

ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ແຜນງານຕົ້ນຕໍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານຂ່າວ ລະຫວ່າງ NIPN ກັບ NNIS ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ມີການອັບເດດເເບບອັດຕະໂນມັດ
2. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອການຄົ້ນຄ້ວາວິເຄາະ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນລາຍງານ (Routine data)
3. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການວິເຄາະວິໄຈ, ຮ່ວມທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ເເລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
4. ການຮ່ວມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ

Related posts