ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ

ມ.ຖ. 7, 2024

ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2024, ໜ່ວຍວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.  ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ ເປັນປະທານໂດຍ ​ທ່ານ ອຸ​ສະ​ຫວັນ ​ທ່ຽນ​ເທບ​ວົງ​ສາ, ຫົວໜ້າ​ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

NIPN ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນໄລຍະຍາວຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ວາລະນະໂຍບາຍ ດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນຂະບວນການນີ້ຄື ການລະບຸຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບໜ່ວຍງານການວິເຄາະນະໂຍບາຍຂອງ NIPN. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈິ່ງມີການນໍາສະເໜີ ແຜນ​ການ​ພັດທະນາ​ຄວາມອາດ​ສາມາດ​ປີ ​​2024 ​ແລະ ການ​ຖອດຖອນບົດຮຽນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ທີ່​ໄດ້​ສະໜອງ​ໃຫ້​ບັນດາຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່​ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາວາລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງ NIPN ສໍາລັບປີ 2024. ອີງຕາມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນໍາຊ່ອງຫວ່າງຂອງຫຼັກຖານ, ການກໍານົດຄໍາຖາມການຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າ NIPN ໃນອະນາຄົດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງຈິງຈັງໂດຍຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກສະຖາບັນອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງແນະນໍາຊ່ອງທາງສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ.

Related posts