ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ

ກ.ພ. 22, 2024

ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມວິຊາການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບກອງປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການດ້ານການສຶກສາ ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າລວມທັງຄວາມຄືບຫນ້າແລະການຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນເປັນໃຈກາງທີ່ສຳຄັນຂອງວິທີການດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເນື່ອງຈາກວ່າມັນລວມເອົາຄວາມຊໍານານ, ຫຼາຍທັດສະນະແລະພື້ນຖານທາງດ້ານວິຊາການແລະພາກປະຕິບັດຂອງໂຄງການໃນການປັງດ້ານປຸງການຄົ້ນຄ້ວາ.

Related posts