ກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ກ.ພ. 22, 2021

ກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ (ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະເເນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ 7ເມືອງອອ້ມຂ້າງແຂວງ ແລະ 4 ພະເເນກການ ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະປຶກສາຫາລື, ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງເປັນສວ່ນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການ ສ້າງຄຳຖາມຂອງໂຄງການ NIPN ເພື່ອນຳເອົາບັນດາຄຳຖາມຈາກຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍມາວິເຄາະ ເພື່ອນໍາສະເໜີແນວທາງວິທີແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

Related posts