ກອງປະຊຸມໄລຍະຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ສປປ ລາວ

ສ.ຫ. 5, 2022

“ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 1 ໃຫ້ຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ”

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis Unit (DAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 2 ວັນຢູ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ ເຖິງ ວັນທີ່ 1 ມິຖຸນາ 2022. ວັດຖຸປະສົງຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແມ່ນເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມລາບລື່ນໃນການ​ຂ້າມຜ່ານລະ​ຫວ່າງ NIPN ໄລ​ຍະທີ 1 ແລະ​ ໄລ​ຍະທີ 2.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມທັງເປັນ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ NIPN, ແລະ ທ່ານ ວັດທະນາ ອາດຕະນາພອນ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່ານ ນາງ Maryam Abdu, ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍສັງຄົມ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ແຂກເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຈາກບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ແລະ ທີມງານຈາກໜ່ວຍງານ PAU ແລະ DAU. ທ່ານ  Ingo Neu ຈາກ Capacity 4 Nutrition (C4N) ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ 2 ວັນດັ່ງກ່າວນີ້.

“ໂຄງການ NIPN ເຮັດໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ດີ​ໃນການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ວິ​ເຄາະ​, ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ. ໃນ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ, NIPN ແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງສູງໃນດ້ານນີ້” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ Maryam Abdu, UNICEF.

“ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານນຳເອົາປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາມີນໍາກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງໂຄງການ NIPN ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ.” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂະບວນການຂອງ NIPN ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກການປະສານງານແບບຫຼາຍຂະແໜງການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງກ່ຽວກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງສ້າງຫຼັກຖານສໍາລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານດ້ານໂພຊະນາການ. ກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນທາງເວັບໄຊ໌ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງ ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານໂພຊະນາການ.

ໂຄງການໄລຍະທີ 2 ແມ່ນຈະ​ສົ່ງເສີມການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຂອງ​ລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ການ​ສ້າງ​ຫຼັກ​ຖານ ​ແລະ ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການສຶກສາ​ຢູ່​ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການລິເລີ່ມອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຈະຖືກສຶກສາ ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງ ຂອງວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ.

Related posts

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.