ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ທ.ວ. 25, 2023

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2023 — ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວ່າການແຂວງຫົວພັນ ໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພອນປະດິດ ສໍວັນໄຊ, ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຫົວພັນ, ທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ (SPRI), ທ່ານ ວັດທະນາ ອາດຕະນາພອນ, ຫົວໜ້າແຜນງານສະຫະພາບເອີຮົບ (EU) ແລະ ທ່ານ ວິລອນ ວິພົງໄຊ ຊ່ຽວຊານໂຄງການ NIPN ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNICEF).

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງແຂວງຫົວພັນກໍເປັນ ໜຶ່ງໃນບັນດາສີ່ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ບົດນຳສະເໜີໄດ້ກວມລວມຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນປັດໄຈທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ປະກອບມີບົດນຳສະເໜີອື່ນໆ ທີ່ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນເຖິງພາວະການຂາດສານອາຫານໃນປັດຈຸບັນ, ສາເຫດຂອງບັນຫາ, ການປະເມີນດ້ານຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ການປະສານງານແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌ຂອງໂຄງການ NIPN ອີກດ້ວຍ.

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນຳສະເໜີ ແມ່ນມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ຈຳເປັນດ້ານໂພຊະນາການໃນແຂວງຫົວພັນ. ກອງປະຊຸມມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ຈະສາມາດເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການລະບຸປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບທາງໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

Related posts