ການປະເມີນການບໍລິໂພກອາຫານວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າ ກ່ວາ 2 ປີ

ພ.ພ. 3, 2024

ການສຶກສາໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມເເລະໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາຢູ່ 16 ບ້ານໃນສອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບການບໍລິໂພກອາຫານວ່າງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-23 ເດືອນ.  ການສໍາຫຼວດແມ່ນກວມເອົາ 305 ຄົວເຮືອນ, 8 ການສົນທະນາກຸ່ມແບບຈຸດສຸມ, ແລະ ສໍາພາດ 23 ບຸກຄົນສໍາຄັນ. ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ເດືອນຕຸລາ  ຫາ ວັນທີ 5 ພະຈິກ ປີ 2023. ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ