ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ທ.ວ. 25, 2023

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງສະຖິຕິ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ 14 ທັນວາ 2023 ເປັນເວລາ 3 ມື້ ໂດຍປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ, ກຜທ ແລະ ທ່ານ ຄຳສອນ ສະຫວັນເລີດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ NIPN ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ອີງຕາມການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂັ້ນແຂວງທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນປີ 2023. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂອບເຂດຕົ້ນຕໍຄື: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ເຊິ່ງດຳເນີນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ແລະ ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ ເຊິ່ງດຳເນີນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ໄດ້ເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການວິເຄາະໃນລະດັບແຂວງ.

Related posts