ການຝຶກອົບຮົມຄວາມສາມາດໃນການສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່

ມ.ຖ. 19, 2024

ຊຸດອບຮົມເຂັ້ມໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັທີ 13-15 ມີນາ 2024 ທີ່ ໂຮງແຮມອາກາເດມີ, ເມືອງວັງວຽງ. ຊຸດອົບຮົມ 03 ວັນ ນີ້ໄດ້ແນະນໍານັກສໍາມະນາກອນກ່ຽວກັບ ພາບລວມຂອງບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ການຝຶກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຄືນ ຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2023.

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີຈຸດປະສົງ ​ເພື່ອເປັນ​ການ​ສອນ​ຄວາມເຂັ້ມງວດທາງ​ດ້ານ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ ແລະ​ ການ​ຄິດເຊີງວິພາກ ໄປພ້ອມກັນ​, ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາ. ການສ້າງບົດຄົ້ນຄ້ວາຄືນ ກໍສາມາດເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການສຶກສາ ພ້ອມທັງ ເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນ ໃນການຮຽນຮູ້ວິທີການໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂອງຕົນເອງ ໄປພ້ອມກັນ.

ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ກວດສອບການສຶກສາຫົວຂໍ້ ການຜະລິດກະສິກຳແບບກຸ້ມຕົນເອງ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານອາຫານສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ກວມເອົາ ສະພາບລວມຂອງ ເຫດຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິທີວິທະຍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄ້ວາ, ແມ່ແບບ (ການຂຽນສູດ, ລະຫັດ ແລະ ອື່ນໆ) ໃນການສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ ພ້ອມທັງ ກາຝຶກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີການຄວບຄຸມ.

Related posts