ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ສ.ຫ. 5, 2022

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ເພື່ອໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບພາວະການຂາດສານອາຫານ.

ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍເຊັ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຂັ້ນແຂວງ ຊາບກ່ຽຽວກັບບັນຫາພາວະການຂາດສານອາຫານທີ່ປະເຊີນກັບເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດບູລິມະສິດ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດງົບປະມານອີງຕາມຫຼັກຖານໃນການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານທຸກຂັ້ນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ສວສສຊ) ພ້ອມທັງ ເປັນອາດີດຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ນາງ Pia Britto, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ແຂກເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂັ້ນສູງຈາກ 8 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງຫຼວງພະບາງ.

ຫຼັກຖານ ແລະ ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລວມແມ່ນ ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍໜ່ວຍງານວິຄາະນະໂຍບາຍ (PAU) ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສຄນສ) (Socio-Economic Policy Research Institute (SPRI)) ມີ 4 ຫົວຂໍ້ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis Unit (DAU)) ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ (Development Policy Research Institute (DRI)) ພາຍໃຕ້ການລິເລີ່ມ NIPN.

ການນໍາສະເໜີ 4 ຫົວຂໍ້ມີຄື: (1) ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ, (2) ການປະເມີນດ້ານຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ, (3) ການປະເມີນຜົນວິທີການ ແລະ ການປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການແບບຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ 4 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ (4) ບັນດາປັດໄຈຂອງການຂາດອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ການຂາດອາຫານກະທັນຫັນແບບຈ່ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຂກເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ກະດານຂ່າວທາງເວັບໄຊ໌ ທີ່ໄດ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ມີຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​​ເລິກເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ພາວະການ​ຂາດ​ສານອາ​ຫານ​ທີ່​​ເດັກ​ນ້ອຍ, ໄວ​ໜຸ່ມ ແລະ ​ແມ່​ຍິງ ຕ້ອງປະ​ເຊີນໜ້າ, ພ້ອມທັງ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ. ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ແກ່ເດັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ.

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ / ຄໍາເວົ້າຂອງແຂກເຂົ້າຮ່ວມ:

  • “ສະຖານະພາບການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຈະມາພ້ອມກັບພາລະຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບດ້ານໂພຊະນາການ”
  • “ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ/ພຶດຕິກໍາຕໍ່ອາຫານ – ລັດຖະບານຕ້ອງເຮັດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເພື່ອປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ/ພຶດຕິກໍາ.”
  • “ໂພຊະນາການບໍ່ແມ່ນອາຫານ. ໂພຊະນາການແມ່ນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ.”
  • “ການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ/ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການໄປຫາບັນດາແຂວງ ອາດຈະບໍ່ມີຄຸນຄ່າຄືກັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ”