ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Sun gathering

ກ.ພ. 7, 2020

ຕົວແທນໂຄງການ ນິບປິ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຊັນເເກັດເຕີລິງເນັດເວີກ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫລາຫລາຍ ປະເທດໃນ ທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ມີການ ເເລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ

Related posts