ການເປີດໂຕໂຄງການ ນິບເປິ້ນ

ກ.ພ. 7, 2020

ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການເປີດໂຕ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານ ໂພຊະນາການ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Related posts