ກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາ

ກອງປະຊຸມໄລຍະຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ສປປ ລາວ

“ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 1 ໃຫ້ຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ”

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis Unit (DAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 2 ວັນຢູ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ ເຖິງ ວັນທີ່ 1 ມິຖຸນາ 2022. ວັດຖຸປະສົງຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແມ່ນເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມລາບລື່ນໃນການ​ຂ້າມຜ່ານລະ​ຫວ່າງ NIPN ໄລ​ຍະທີ 1 ແລະ​ ໄລ​ຍະທີ 2.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມທັງເປັນ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ NIPN, ແລະ ທ່ານ ວັດທະນາ ອາດຕະນາພອນ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່ານ ນາງ Maryam Abdu, ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍສັງຄົມ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ແຂກເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຈາກບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ແລະ ທີມງານຈາກໜ່ວຍງານ PAU ແລະ DAU. ທ່ານ  Ingo Neu ຈາກ Capacity 4 Nutrition (C4N) ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ 2 ວັນດັ່ງກ່າວນີ້.

“ໂຄງການ NIPN ເຮັດໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ດີ​ໃນການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ວິ​ເຄາະ​, ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ. ໃນ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ, NIPN ແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງສູງໃນດ້ານນີ້” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ Maryam Abdu, UNICEF.

“ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານນຳເອົາປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາມີນໍາກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງໂຄງການ NIPN ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ.” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂະບວນການຂອງ NIPN ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກການປະສານງານແບບຫຼາຍຂະແໜງການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງກ່ຽວກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງສ້າງຫຼັກຖານສໍາລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານດ້ານໂພຊະນາການ. ກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນທາງເວັບໄຊ໌ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງ ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານໂພຊະນາການ.

ໂຄງການໄລຍະທີ 2 ແມ່ນຈະ​ສົ່ງເສີມການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຂອງ​ລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ການ​ສ້າງ​ຫຼັກ​ຖານ ​ແລະ ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການສຶກສາ​ຢູ່​ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການລິເລີ່ມອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຈະຖືກສຶກສາ ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງ ຂອງວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ.

 206 total views


ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ເພື່ອໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບພາວະການຂາດອາຫານ.

ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍເຊັ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຂັ້ນແຂວງ, ບັນຫາພາວະການຂາດອາຫານທີ່ປະເຊີນກັບເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງ ມີສ່ວນປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດບູລິມະສິດອີງຕາມຫຼັກຖານ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດງົບປະມານໃນການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານທຸກຂັ້ນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ສວສສຊ) ພ້ອມທັງເປັນອາດີດຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ, ປະທານສພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ນາງ Pia Britto, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ແຂກເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂັ້ນສູງຈາກ 8 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ), ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຫຼວງພະບາງ.

ຫຼັກຖານ ແລະ ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລວມແມ່ນ ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍໜ່ວຍງານວິຄາະນະໂຍບາຍ (PAU) ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສຄນສ) (Socio-Economic and Policy Research Institute (SPRI)) ມີ 4 ຫົວຂໍ້ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis Unit (DAU)) ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ (Development Policy Research Institute (DRI)) ພາຍໃຕ້ການລິເລີ່ມ NIPN.

ການນໍາສະເໜີ 4 ຫົວຂໍ້ມີຄື: (1) ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາວະການຂາດອາຫານໃນ ສປປ ລາວ, (2) ການປະເມີນດ້ານຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບບັນດາປັດໃຈຂອງພາວະການຂາດອາຫານໃນ ສປປ ລາວ, (3) ການປະເມີນຜົນວິທີການ ແລະ ການປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການແບບຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ 4 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ (4) ບັນດາປັດໄຈຂອງການຂາດອາຫານຊໍາເຮື້ອລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ການຂາດອາຫານກະທັນຫັນແບບຈ່ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຂກເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຮ່ວມງານຂອງ ກະດານຂ່າວທາງເວັບໄຊ໌ ທີ່ໄດ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ມີຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​​ເລິກເຊິ່ງ​ຂຶ້ນກ່ຽວ​ກັບ​ພາວະການ​ຂາດ​ອາ​ຫານ​ທີ່​​ເດັກ​ນ້ອຍ, ໄວ​ລຸ້ນ, ແລະ ​ແມ່​ຍິງ ຕ້ອງປະ​ເຊີນໜ້າ, ແລະ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ບໍ່​ເທົ່າທຽມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທຶນຂອງລັດໃຫ້ແກ່ເດັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ.

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ / ຄໍາເວົ້າຂອງແຂກເຂົ້າຮ່ວມ

 • “ສະຖານະພາບການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຈະມາພ້ອມກັບພາລະຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບດ້ານໂພຊະນາການ”
 • “ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ/ພຶດຕິກໍາຕໍ່ອາຫານ – ລັດຖະບານຕ້ອງເຮັດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເພື່ອປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ/ພຶດຕິກໍາ.”
 • “ໂພຊະນາການບໍ່ແມ່ນອາຫານ. ໂພຊະນາການແມ່ນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ.”
 • “ການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ/ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການໄປຫາບັນດາແຂວງ ອາດຈະບໍ່ມີຄຸນຄ່າຄືກັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ”

 232 total views


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ 2022

ວັນທີ 26 ເສມສາ 2022 ທີ ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອີນສີຊຽງໃຫມ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ທ່ານ ນາງ Ina MARČIULIONYTĖ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທ່ານ ນາງ Dr Pia BRITTO, ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນນາມເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຜິດຊອບໂຄງການ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານນ້ຳສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ກັບ ສະພາບໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອີນສີຊຽງໃຫມ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງການ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການວາງແຜນ, ການຂຶ້ນງົບປະມານ, ແລະ ການຕິດຕາມໂຄງການຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ລວມທັງສະພາບການລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ, ບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ທີ່ໄດ້ຈາກການຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກແບບນະວັດຕະກຳ ທີ່ຕິດພັນກັບແຜນງານໂພຊະນາການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ສາມາດການແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານໂພຊະນາການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແກ້ໄຂສຸຂາພິບານຂັ້ນພື້ນຖານ,​ ການ​ປັບປຸງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຈ່ອຍຜອມ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ລາວລົງ​ໄດ້ເຖິງ 50%. ການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ໃນ 2 ຂອງຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດການບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 2 ໃນ 3 ຂອງເດັກນ້ອຍລາວ (71,6%) ດື່ມນໍ້າທີ່ມີການປົນເປື້ອນຂອງເຊື້ອ Escherichia coli (E. coli) ໃນລະດັບສູງ. ແລະ ນອກນັ້ນ, ພາວະການຂາດອາຫານເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດຕໍ່ປີເຖິງ 2,66% ໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ມູນຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍວຽກງານໂພຊະນາການທັງໝົດຂອງປະເທດ ແມ່ນ 204,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ 19,1 ລ້ານ (9%) ມາຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ ເຫຼືອນັ້ນ 184,8 ລ້ານ (91%) ແມ່ນມາຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ໂດຍຜ່ານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ເຊັ່ນດຽວ​ກັນກັບບັນດາ​ຫຼັກ​ຖານ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຂອງສາກົນ​ ທີ່ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ໃນ​ການ​ລົງທຶນເຂົ້າ​ໃນ​ດ້ານ​ໂພຊະນາ​ການທຸກໆ​ 1 ໂດລາສະຫະລັດ​ ປະ​ເທດຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນຄືນເຖິງ 16 ໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ນາງ Ina MARČIULIONYTĖ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: “ການເພີ່ມທຶນພາກລັດໃຫ້ແກ່ວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນສຳເລັດໃນຊຸມປີຜ່ານມາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ການດໍາເນີນງານຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໃໝ່ (2021-2025) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້”.

ທ່ານ ນາງ Dr Pia BRITTO, ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຕື່ມອີກວ່າ: “ຂະນະ​ທີ່ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ກະກຽມ​ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາ (LDC) ​ໃນ​ປີ 2026 ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຊຶ່ງຈຳ​ເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ ຢ່າງຮອບດ້ານ ​​ເພື່ອຮັບປະກັນ​ການ​ປັບປຸງ​ຕົ້ນທຶນ​ມະນຸດ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນຂອງ ສປປ ລາວ, ນັ້ນ​ກໍ່ຄື​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຊຶ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ສາ​ມາດຈະມີທ່າແຮງໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ​ມີສຸ​ຂະ​ພາບທີ່ດີ”.

 267 total views


  ກິດຈະກຳໃໝ່ໃນປີ 2023

 • ເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ວັນທີ: 13 ພຶດສະພາ 2022

   296 total views

  ----------------------------
 • ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ
 • ວັນທີ: 22 ພຶດສະພາ 2022

   309 total views

  ----------------------------
 • ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການ
 • ວັນທີ: 25 ກໍລະກົດ 2022

   278 total views

  ----------------------------