ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກົມພັດທະນາສາກົນ ຂອງ ລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ກອງທຶນ ບິລ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ. ໂຄງການລິເລີ່ມນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງປະຕິບັດຮ່ວມ ກັນລະ ຫວ່າງ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ EU ແລະ UNICEF ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດດ ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດການ ປີ 2016-2020.

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການລິເລີ່ມຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແມ່ນເພື່ອປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດອັດຕາເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນກັບເປົ້າ ໝາຍຂອງສະພາອະ ນາໄມໂລກ ປີ 2025.

ເປົ້າໝາຍສະເພາະຂອງໂຄງການ NIPN ແມ່ນເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດລະດັບປະເທດ ເຊິ່ງລວມທັງລະດັບ ປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນໃນການບໍລິຫານ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍຂະແໜງການລະດັບ ປະເທດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ວຽກ ງານໂພຊະນານການ, ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນໍາ ໃຊ້ຂໍ້ ມູນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາໄປສະເໜີໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຂຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ມີອໍາ ນາດ ການຕັດສິນ ໃຈຍຸດທະສາດ.

ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫຼາຍຂະແໜງການໃນການວາງທິດທາງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາ ຕ່າງໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດການ ຂາດສານອາຫານ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບ ຂໍ້ມູນໂພຊະ ນາການທີ່ມີຢູ່ ແລະ ລະບົບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ ເປັນ ບາດກ້າວທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນສໍາລັບ ການສົນທະນາ ແລະ ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງນັ້ນເປັນການປະກອບ ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ການທີ່ຈະເຮັດແນວໃດໃນການປັບປຸງ ໂຄງການໂພຊະນາການ ຫຼື ປັບປ່ຽນສະຖານະແນວໃດໃຫ້ເໝາະກັບ ເປົ້າໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

 

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສຳຄັນ:

  1. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
  2. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
  3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
  4. ກົມສະຖິຕິບໍລິການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
  5. ສູນສະຖິຕິສຶກສາແລະກິລາ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ
  6. ພະເເນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິດ້ານສຸຂະພາບ,ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
  7. ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ, ກົມເເຜນການແລະການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
  8. ສູນໂພຊະນາການ,ກົມອະນາໄມແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ