ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກົມພັດທະນາສາກົນ ຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ກອງທຶນ ບິລ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ. ໂຄງການລິເລີ່ມນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະພາບເອີຣົ (EU) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNS) ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) ປີ 2016-2020. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການລິເລີ່ມໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດພາວະການຂາດສານອາຫານລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາຕະຖານ (ຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮື້ອ) ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງສະມັດຊາສາທາລະນະສຸກໂລກ (WHA) ປີ 2025. ແນ່ນອນ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ NIPN ແມ່ນເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໂພຊະນາການຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ. ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ຄາດວ່າຈະເປັນແນວທາງໃນການປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ. ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ ໂຄງການ NIPN ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນສະຖາບັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກການປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ. ຫົວໃຈກາງຂອງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງຂອງ NIPN ຄື ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງເປັນປະທານໂດຍ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ). ຄະນະ​ກຳມະການ​ດັ່ງກ່າວ​ປະກອບມີ ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ບັນດາ​ກະຊວງ ​ແລະ ກົມກອງ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ທີ່ມີການ​ປະກອບສ່ວນ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ ຕໍ່​ວາລະດ້ານ​ໂພຊະນາ​ການ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ກົມຮ່ວມມືສາກົນຂອງ ກຜທ ເປັນກອງເລຂາຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ໄດ້ປະຊຸມກັນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ. ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ມີບົດບາດໃນການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ໜ່ວຍງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ໜ່ວຍງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ NIPN. ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຫ່ງ​ຊາດດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ເຊິ່ງມີ ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ ເປັນ​ປະທານ.   ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງ NIPN ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກຜທ. ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງ, ວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ. ເຊິ່ງຍັງຄຸ້ມຄອງກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂອງ NIPN. ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ແມ່ນ​ຂຶ້ນກັບ “ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາດ້ານນະ​ໂຍ​ບາຍ” – ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສຄນສ), ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ສວສສຊ). ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ດ້ວຍຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນ. ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ປະກອບສ່ວນໃນການ​ສ້າງ​ຄວາມອາດ​ສາມາດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ກົມກອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຄົ້ນຄວ້າ, ການ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ ກ່ຽວກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ.
  ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສຳຄັນ:
  1. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
  2. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
  3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
  4. ກົມສະຖິຕິບໍລິການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
  5. ສູນສະຖິຕິສຶກສາ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
  6. ພະເເນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິດ້ານສຸຂະພາບ,ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
  7. ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ, ກົມເເຜນການແລະການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
  8. ສູນໂພຊະນາການ,ກົມອະນາໄມແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ