[xyz-ips snippet="header"]

ແຜນທີ່ສະເເດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການ - ໜ້ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 •   WFP   
 •    WV   
 •   AVSF  
 •  CARE INT
 •   SNV   
 •   CRS   
 •   CoDA  
  WFP   

WFP

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນເເຂວງຂອງອົງການອາຫານໂລກ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

WFP
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕາການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ອຸດົມໄຊ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ແກ້ວ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ຫົວພັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕາການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ຊຽງຂວາງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: GAFSP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕາການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ໄຊສົມບູນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດເເລະສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA, WFP

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ວຽງຈັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສຶກສາໂພຊະນາການ

ສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂຊະນາການ

ສາລະວັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂຊະນາການ

ຈຳປາສັກ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂຊະນາການ

ອັດຕະປື

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂຊະນາການ

ເຊກອງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WFP

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂຊະນາການ
   WV   

World Visoin

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນເເຂວງຂອງອົງການ World Vision. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

World Visoin
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: WV

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມເເມ່ເເລະອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພເເລະຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ
 • ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ເເລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ / ຜັກ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: WV

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມເເມ່ ເເລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ / ຜັກ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ເເລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການແບບຄົບຊຸດຂອງການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ສາລະວັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, EU, WV NZ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ເເລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການແບບຄົບຊຸດຂອງການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ຈຳປາສັກ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: WV

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ

ອັດຕະປື

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: WV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ເເລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການແບບຄົບຊຸດຂອງການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

  AVSF  

AVSF

ແຜນທີ່ສະເເດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງຂອງອົງການ AVSF ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ຂອງແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

AVSF
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: AVSF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ

ສາລະວັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: AVSF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ / ຜັກ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: AVSF

ມາຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການປຸງເເຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

 CARE INT

CARE INT

ແຜນທີ່ສະເເດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນເເຂວງ ຂອງອົງການ Care international ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ເເຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

CARE INT
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫູວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫູວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: CARE Lux, MoFEA Lux

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CARE INT

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫູວງນໍ້າທາ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CARE INT

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫູວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: CARE Lux, MoFEA Lux

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CARE INT

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
  SNV   

SNV

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນເເຂວງຂອງອົງການ SNV. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

SNV
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: SDC

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: SNV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: SDC

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: SNV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: SNV

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

  CRS   

CRS

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນເເຂວງຂອງອົງການ CSR. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

CRS
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະເເໜງການ, ເເຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: McGovern-Dole, Food for Education, USDA

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CRS

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

  CoDA  

CoDA

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນເເຂວງຂອງອົງການ CoDA. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

CoDA
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: CEGGA, EU, French Embassy, MCNV, WOTTRO, AFAS, Plan International

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: CoDA

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ