COVID-19 latest update and information ພາສາລາວ English

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໜ່ວຍງານ ວິເຄະຂໍ້ມູນ:

ປອ ສິດທິລົດ ຣາຊະພົນ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ
ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ

ຊັ້ນ 5 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: +856 21 254826
ອີເມລ: contact@cdr.gov.la
ເວັບໄຊ໊: www. cdr.gov.la

---------------------------------------------------------------------------

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ:

ປອ ສາຍຄຳ ວໍລະເດດ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ
ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍວິທະຍາສາດເສດຖະກິດສັງຄົມ

ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 21 716 028
ອເມລ: saykhamv@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------

European Union ແລະ UNICEF

ສະຫະພາບເອີລົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ສະຫະພາບເອີລົບ
ໜ່ວຍ19, ຮ່ອມ 2, ຖະໜົນ ເສດຖາທິລາດ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ຕູ້ໄປສະນີ: 9325; ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 (21) 255 575
ເເຟັກ: +856 (21) 255 576, 255 577
ອີເມວ: Delegation-laos@eeas.europa.eu

ອົງການອຸຍນິເຊັບ ປະຈຳລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ 1080, ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500
ແຟັກ: +856 21 314852
ອີເມວ: Vientiane@unicef.org