ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ:

ທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ
ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈການພັດທະນາ, ກຜທ

ຊັ້ນ 5 (ຕຶກໃໝ່) ກະຊວງເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ.
ຖະນົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 254826
ອີເມລ: nipnlaos@gmail.com

——————————————————————

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ:

ທ່ານ ອູສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ
ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສຄສຊ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 716 028
ອີເມລ: ousavanh.th@nier.gov.la

ສະຫະພາບເອີລົບປະຈຳ ສປປ ລາວ

ສຳນັກງານ ສະຫະພາບເອີລົບ
ໜ່ວຍ 19, ຮ່ອມ 2, ຖະໜົນເສດຖາທິຣາດ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ຕູ້ໄປສະນີ: 9325; ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 (21) 255 575
ເເຟັກ: +856 (21) 255 576, 255 577
ອີເມລ: Delegation-laos@eeas.europa.eu

—————————————————–

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ 1080, ຖະໜົນທ່າເດື່ອ.
ເມືອງສິສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500
ເເຟັກ: +856 21 314852
ອີເມລ: Vientiane@unicef.org

14 + 5 =