ສື່ສິ່ງພິມເຜີຍແຜ່ສາກົນທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ເຊິ່ງລວມເອົາຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ບົດບາດຂອງໂພຊະນາການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ, ຜົນກະທົບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານຕໍ່ກັບຄວາມພ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການ.