ບົດຄົ້ນຄວ້າສາກົນທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ເຊິ່ງລວມເອົາຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ບົດບາດຂອງໂພຊະນາການໃນການຕ້ານ ແລະ ການຮັກສາພະຍາດ, ຜົນກະທົບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານຕໍ່ກັບການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການ.