ສື່ສິ່ງພິມເຜີຍແຜ່ສາກົນທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ເຊິ່ງລວມເອົາຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ບົດບາດຂອງໂພຊະນາການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ, ຜົນກະທົບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານຕໍ່ກັບຄວາມພ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການ.

ImageTitleFile SizeLink
ຄູ່ມືການບໍລິໂພກອາຫານ
ຄູ່ມືການບໍລິໂພກອາຫານ6 MB
ໂພຊະນາການຂອງແມ່ - ຄູ່ມືການປະຕິບັດ
ໂພຊະນາການຂອງແມ່ – ຄູ່ມືການປະຕິບັດ4 MB
ບັດຄະແນນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນທົ່ວໂລກປີ 2022 – ການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນເພີ່ມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ
ບັດຄະແນນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນທົ່ວໂລກປີ 2022 – ການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນເພີ່ມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ385 KB
ທົບທວນຄືນກາງສະໄໝ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະທັບຊ້ອນຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປີ 2016 – 2025
ທົບທວນຄືນກາງສະໄໝ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະທັບຊ້ອນຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປີ 2016 – 20254 MB
ສະຖານະການຂອງການປະດຸງຄັນທົ່ວໂລກ 2021
ສະຖານະການຂອງການປະດຸງຄັນທົ່ວໂລກ 2021445 KB
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍິງ
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍິງ497 KB
ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການ5 MB