ບົດຄົ້ນຄວ້າ

ເອກະສານກອງປະຊຸມ

ນີ້ແມ່ນບົດຄົ້ນຄວ້າບາງສວ່ນ ຈາກໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດາວໂຫຼດເອກະ ສານບົດຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍການກົດທີ່ປຸ່ມດາວໂຫຼດທາງດ້ານລຸ່ມຂອງ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ຕ່າງໆເຫົຼ່ານັ້ນ.

ມີນາ 2022
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ດາວໂຫລດ
ມີນາ 2022
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ດາວໂຫລດ
ມີນາ 2022
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ
ດາວໂຫລດ
ມີນາ 2022
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ: ກໍລະນີສຶກສາ ເເຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ
ດາວໂຫລດ
ມີນາ 2021
ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19
ຜູ້ຂຽນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
ດາວໂຫລດ
ກຸມພາ 2021
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການ
ຜູ້ຂຽນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
ດາວໂຫລດ
ທັນວາ 2019
ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍທາງດ້ານພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ, NIPN Laos
ດາວໂຫລດ
ທັນວາ 2019
ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ, NIPN Laos
Download
ທັນວາ 2019
Lao PDR Nutrition Profile
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ, NIPN Laos
Download
ທັນວາ 2019
Nutrition Policy Landscape Analysis (Brief)
ຜູ້ຂຽນ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ, NIPN Laos
ດາວໂຫລດ
ທັນວາ 2019
ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພະນາການ
ຜູ້ຂຽນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ດາວໂຫລດ
ທັນວາ 2019
ການໃຫ້ອາຫານເສີມ
ຜູ້ຂຽນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ດາວໂຫລດ
ທັນວາ 2019
ໂພຊະນາການຂອງແມ່
ຜູ້ຂຽນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ດາວໂຫລດ
ທັນວາ 2019
ການວິໃຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນ
ຜູ້ຂຽນ: ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ
ດາວໂຫລດ