ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN)  ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫຼັກຖານ ເພື່ອການວາງນະໂຍບາຍສຳລັບໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໂດຍການວິເຄາະ-ວິໄຈຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ. ເຊິ່ງໃນໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ NIPN ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.