ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN)  ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫຼັກຖານ ເພື່ອການວາງນະໂຍບາຍສຳລັບໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໂດຍການວິເຄາະ-ວິໄຈຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ. ເຊິ່ງໃນໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ NIPN ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ImageTitleFile SizeLink
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ2 MB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5ປີ ໃນ ສປປ ລາວ2 MB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ບົດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ບົດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ2 MB
ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ
ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ20 MB
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການ
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການ2 MB
ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ
ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ850 KB
ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ
ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ3 MB
ສະພາບການທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ສະພາບການທາງດ້ານໂພຊະນາການ1 MB
ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ
ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ5 MB