ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN)  ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫຼັກຖານ ເພື່ອການວາງນະໂຍບາຍສຳລັບໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໂດຍການວິເຄາະ-ວິໄຈຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ. ເຊິ່ງໃນໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ NIPN ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ImageTitleLink
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ວິທີການ ແລະ ການປະສານງານ ແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ວິທີການ ແລະ ການປະສານງານ ແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວDownload
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການສຶກສາບັນດາປັດໄຈ ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການສຶກສາບັນດາປັດໄຈ ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວDownload
ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບ ບັນດາປັດໄຈ ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວການປະເມີນຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບ ບັນດາປັດໄຈ ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວDownload
ການປະເມີນວິທີການ ແລະ ການປະສານງານແບບຫຼາຍຂະແໜງການດ້ານໂພຊະນາການການປະເມີນວິທີການ ແລະ ການປະສານງານແບບຫຼາຍຂະແໜງການດ້ານໂພຊະນາການDownload
ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສ ປປລາວຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສ ປປລາວDownload
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວDownload
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວDownload
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ບົດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ: ບົດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂາດສານອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວDownload
ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນDownload
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການວິເຄາະງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການDownload
ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວDownload
ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວDownload
ສະພາບການທາງດ້ານໂພຊະນາການສະພາບການທາງດ້ານໂພຊະນາການDownload
ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍDownload