ທ່ານສາມາດຊອກບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບປະເທດລາວໃນໜ້ານີ້. ບັນດາບົດລາຍງານຂອງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ກອບແຜນວຽກ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອປັງປຸງ ແລະ ຕິດຕາມໂພຊະນາການຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.