ທ່ານສາມາດຊອກບັນດາເອກະສານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນປະເທດລາວໃນໜ້ານີ້. ບັນດາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ກອບແຜນວຽກ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຕະຫຼອດເຖິງການປັງປຸງ ແລະ ຕິດຕາມໂພຊະນາການຂອງບັນດາກຸ່ມສ່ຽງ.