ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA

​ພ.ຈ. 19, 2020

ກໍລະກົດ 2020,

ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມສືບຕໍ່ບົດຮຽນຈາກຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ (ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານ) ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະວິ ໃຈຂໍ້ມູນໃນລະດັບສູງ. ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສືບຕໍ່ມາຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.

Related posts