ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ມ.ກ. 1, 2021

ທັນວາ 2020
ການຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 -27 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເລີ ທາດຫຼວງດໍ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການວິເຄາະໃດໆ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນກ່ອນທຳການວິເຄາະ, ລວມທັງການວິເຄາະພື້ນຖານຂອງການວັດແທກສັດສ່ວນຮ່າງກາຍ (Anthoprometry) ໂດຍການ ນຳໃຊ້ໂປແກຼມ ENA.

Related posts