ຝຶກອົບຮົມການສ້ງກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ (online dashboard)

ມ.ຖ. 28, 2021

ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລ໌,ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນກ່ຽວກັບການສ້າງ dashboard onlineເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູໃນຮູບແບບຕ່າງໆຜ່ານລະບົບອອນໄລ໌ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ເວັບເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆເຊັ່ນ: HTML, CSS, JavaScript ແລະ JavaScript chart frmework ຕ່າງໆ. ການຝຶກອົບຮົມກວມເອົາພາກສ່ວນທີ່ ສຳ ຄັນຂອງການສ້າງ dashboar ເລີ່ມຈາກການກະກຽມຂໍ້ມູນໄປສູ່ການສ້າງຕາຕະລາງແລະກາຟ ປະເພດຕ່າງ ແລະນຳໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນສາມາດສ້າງກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ໂດຍການນຳໃຊ້ chart framework ປະເພດຕ່າງໆ

Related posts