ຝຶກອົບຮົມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ບັງກາລະເທດ

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາບັງກະລາເທດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ