ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ

ຕ.ລ. 12, 2023

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວິທີການດຳເນີນການວິເຄາະນະໂຍບາຍພາກທີ 2” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ຫາ 29 ກັນຍາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມ ເເກຣນຣີເວີຊາຍ, ເມືອງວັງວຽງ,ເເຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຈາກຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບ “ວິທີການດຳເນີນການວິເຄາະນະໂຍບາຍພາກທີ 1”.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສ້າງທາງເລືອກທາງດ້ານນະໂຍບາຍແລະສ້າງເຄື່ອງມືຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະເໜີຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ສຳຄັນໃຫ້ເເກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ. ການຝຶກອົບຮົມເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທົບທວນເຕັກນິກການກໍານົດບັນຫາ, ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເບິ່ງດ້ານການປະເມີນແລະທາງເລືອກ, ການວາງແຜນງານ ແລະສະຖານະການ, ແລະການວັດແທກການປະຕິບັດແລະການປະເມີນຜົນ. ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນສອງໃນຫົກຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງຂະບວນການວິເຄາະນະໂຍບາຍ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການເຮັດບົດຝຶກຫັດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ. ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ກອງການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ:

– ກໍານົດແລະເຂົ້າໃຈສາເຫດຂອງບັນຫາໂດຍຜ່ານການວິເຄາະ

– ການ​ປະເມີນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ເເລະ ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​

– ການສ້າງຂໍ້ສະເໜີເເນະ

– ການສ້າງບົດ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ແລະ​ການສະເໜີຜ່ານຄຳເວົ້າ

– ການ​ວາງ​ແຜນ​ໂຄງ​ການ​

– ການ​ວັດ​ແທກ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ແລະ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​​ຕົວ​ແບບ​ຕາມ​ເຫດ​ຜົນ

Related posts