ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021

ທ.ວ. 17, 2021

16 ພະຈິກ 2021

ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 ຫາ 19 ພະຈິກ 2021) ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 4 ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂັ້ຂສູງໂດຍການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານຂອງຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນຂອງການວິເຄາະຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກເເບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ ແລະ ເຮັດບົດວິເຄາະຈາກຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນເອງ ໂດຍນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຮຽນມາເເຕ່ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 1 ຫາຄັ້ງທີ 4 ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີບົດຂອງຕົນເອງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ. ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສູນສະຕິຖິແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງກະສິກຳ, ຂະແໜງການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກຜທ. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ເລີ ທາດຫຼວງດໍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.