[xyz-ips snippet="header"]

ແຜນທີ່ສະເເດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການ - ພາບລວມ

 • ພາບລວມ
 • ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
 • ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ
 • ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພາບລວມ

ພາບລວມ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນຂັ້ນແຂວງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກົດໃສ່ແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນ.

ພາບລວມ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, ອົງການ CARE ປະເທດລຸກຊຳບວກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະເທດລຸກຊຳບວກ, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົງການ CARE ສາກົນ, WFP

ມາດຕະການ

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: SNV, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົງການ CARE ສາກົນ,​ WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 •  ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ຫຼັກສຸດການສອນໂພຊະນາການ

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, USDA, World Vision

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: SNV, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, USDA, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, USDA, WFP

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: CRS, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນທາງໂພຊະນາການ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: SNV, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, JICA, USDA, World Vision

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, CEGGA, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງ, KFW, McGovern-Dole, Food for Education, USDA, World Vision, MCNV, WOTTRO, AFAS, ອົງການ PLAN ສາກົນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: AVSF, CoDA, CRS, SNV, WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT,  ສະຫະພາບເອີຣົບ, USDA, World Vision ປະເທດນິວຊີແລນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: AVSF, WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA, World Vision

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, ສະຫະພາບເອີຣົບ, USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: AVSF, WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການ CARE ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົງການ CARE ສາກົນ, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
> 2
2
< 2
Data not available

ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນທີ່ສະເເດງຂໍ້ມູນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ ໃນຂັ້ນເເຂວງ ກົດແຜນທີ່ຂອງແຂວງ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • ອົງການ CARE ສາກົນ
 • ອົງການອາຫານໂລກ

ອຸດົມໄຊ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • SNV
 • WFP

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • ອົງການ CARE ສາກົນ,
 • WFP

ບໍ່ເເກ້ວ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • WFP

ໄຊຍະບູລີ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • WFP
 • World Vision

ຫົວພັນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • SNV
 • WFP

ຊຽງຂວາງ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • WFP

ໄຊສົມບູນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • WFP

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • CRS
 • WFP

ແຂວງວຽງຈັນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • WFP

ບໍລິຄຳໄຊ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • World Vision

ສະຫວັນນະເຂດ

ຮ່ວມພັດທະນາ: 

 • AVSF
 • CoDA
 • CRS
 • SNV
 • WFP
 • World Vision

ສາລະວັນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • AVSF
 • WFP
 • World Vision

ຈຳປາສັກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • WFP
 • World Vision

ອັດຕະປື

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 • AVSF
 • WFP
 • World Vision

ເຊກອງ

 • ອົງການ CARE ສາກົນ
 • WFP
ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ
> 4 Donors
3 - 4 Donors
< 3 Donors
Data not available

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ແຜນທີ່ສະແດງຈຳນວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນແຕ່ລະແຂວງ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • GAFSP
 • ອົງການ CARE ປະເທດລຸກຊຳບວກ
 • ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະເທດລຸກຊຳບວກ
 • ທະນາຄານໂລກ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • GAFSP
 • SDC
 • ທະນາຄານໂລກ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ 

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

 • USDA 

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • USDA
 • World Vision

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • GAFSP
 • SDC
 • ທະນາຄານໂລກ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • GAFSP
 • USDA
 • ທະນາຄານໂລກ

ໄຊສົມບູນ

Donors: 

 • USDA

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • USAID
 • USDA
 • WFP

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • USDA

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • JICA
 • USDA
 • World Vision

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • DFAT
 • CEGGA
 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • ສະຖານທູດຝຣັ່ງ
 • KFW
 • McGovern-Dole
 • Food for Education
 • USDA
 • World Vision
 • MCNV
 • WOTTRO
 • AFAS
 • ອົງການ PLAN ສາກົນ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • DFAT
 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • USDA
 • World Vision ປະເທດນິວຊີແລນ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • USDA
 • World Vision

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • DFAT
 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • USDA

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

 • ອົງການ CARE ປະເທດລຸກຊໍາບວກ
 • ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ
 • USDA
ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
> 6 ມາດຕະການ
4 - 6 ມາດຕະການ
< 4 ມາດຕະການ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນທີ່ສະແດງຈຳນວນຂອງມາດຕະການທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ອຸດົມໄຊ

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ຫຼັກສຸດການສອນໂພຊະນາການ

ບໍ່ແກ້ວ

ມາດຕະການ:

 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ

ໄຊຍະບູລີ

ມາດຕະການ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ

ຫົວພັນ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ

ຊຽງຂວາງ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ໄຊສົມບູນ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນທາງໂພຊະນາການ

ວຽງຈັນ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ບໍລິຄຳໄຊ

ມາດຕະການ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້

ສະຫວັນນະເຂດ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ສາລະວັນ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ຈຳປາສັກ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ອັດຕະປື

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ເຊກອງ

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ