ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ

ກ.ຍ. 21, 2023

ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 6 ແຂວງ

ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການພາຍໃນ ຫົກເເຂວງເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງນະໂຍບາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ.

ອຸປະກອນໄອທີດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ລຳໂພງ, ເຄື່ອງພິມເອກະສານ, ແລະໝໍ້ເກັບໄຟ (UPS), ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຫ້ອງການອື່ນໆ. ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF). ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້້້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະຕິດຕາມການລົງທຶນທາງດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອຊ່ວຍສະເໜີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ດີກວ່າ.

“ພວກເຮົາຂໍສະເເດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ທີ່່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາເເຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງດ້ານເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາເດັກຂາດສານອາຫານທີ່່ບັນດາເເຂວງເຫຼົ່ານັ້ນກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່, ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານຫຼັກຖານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ,” ທ່ານ ນາງ ສີສົມບຸນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ເເລະ ການຮ່ວມມື ກ່າວ”.

ການມອບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້້ນໃນໄລຍະເວລາດຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມເເນະນຳ ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN ໃນຂັ້ນເເຂວງ ນຳພາການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຂອງ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. ເຊິ່ງອຸປະກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ເເກ່ກະຊວງແຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ ຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ພະເເນກແຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ ໃນຫົກແຂວງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໂພຊະນາການໃນບັນດາແຂວງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

“ວັດຖຸປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມເເນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງການໃຫ້ເເກ່ຂັ້ນເເຂວງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານວິໄສທັດຮ່ວມກັນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ໂຄງການ NIPN ໃນ ສປປລາວປະສົບຜົນສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າອຸປະກອນທີ່ພວກເຮົາມອບໃຫ້ຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະສານງານໃນຂັ້ນເເຂວງສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມວິໄສທັດທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໂຄງການ NIPN ໃນ ສປປ ລາວອີກດ້ວຍ” ທ່ານ ນາງ ອາຊຸນຕາ ເທສລາຕາ, ອະນຸເລຂາ ສະຫະພາບເອີລົບປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວ

“ການມີໂພຊະນາການທີ່ດີໃນຊ່ວງໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ຈະເປັນການສ້າງຄວາມເເຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກເເຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ດີຕັ້ງເເຕ່ຕົ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍຕ່າງໆແມ່ນຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ເເລະຂໍ້ມູນແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ” ທ່ານ ອາຕູໂຣ ຣອມໂບີຣີ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ ຈະຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານໂຄງການ NIPN ທ່ານ ອາຕຸໂຣ ກ່າວເພີ່ມເຕີມ.

NIPN ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນຂອງສະຫະພາບເອີລົບ, ເຊິ່ງດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວເປັນພຽງປະເທດດຽວຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ.