[xyz-ips snippet="header"]

ແຜນທີ່ສະເເດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການ - ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • ທະນາຄານໂລກ
 •            KFW           
 • ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
ສະຫະພາບເອີຣົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: UNICEF

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: 

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: UNICEF, ອົງການ CARE ສາກົນ

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, CARE INT

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ຫົວພັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF, CARE INT

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ

ຊຽງຂວາງ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ນໍ້າສະອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ

ສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການຄຸ້ມຄອງການແລະຮັກສາການຂາດອາຫານຮຸນແຮງ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ສາລະວັນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການຄຸ້ມຄອງການແລະຮັກສາການຂາດອາຫານຮຸນແຮງ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: UNICEF

ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການຄຸ້ມຄອງການແລະຮັກສາການຂາດອາຫານຮຸນແຮງ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍຮັບ

ເຊກອງ

ບໍມີຂໍ້ມູນ

ທະນາຄານໂລກ

ທະນາຄານໂລກ

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນ.

ທະນາຄານໂລກ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ບໍ່ແກ້ວ

ໄຊຍະບູລີ

Donors: 

Data not available

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ

ໄຊສົມບູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວຽງຈັນ

ບໍລິຄຳໄຊ

Donors: 

Data not available

ຄຳມ່ວນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ສາລະວັນ

ຈຳປາສັກ

ອັດຕະປື

ເຊກອງ

           KFW           

ອົງການ KFW

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ KFW ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ອົງການ KFW
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ Savannakhet ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ແຂວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

Savannakhet

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: KFW

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WV

ມາດຕະການທີ່ປະຕິບັດ:

 • ນໍ້າສອາດ ເເລະ ສຸຂະອານາໄມ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ

ອົງການຮ່ວມ ມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ

ແຜນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ. ກົດເຂົ້າແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

ອົງການຮ່ວມ ມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໃຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເເຂວງວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອຸດົມໃຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ເເກ້ວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫົວພັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ໄຊສົມບູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເເຂວງວຽງຈັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ: JICA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WV

ມາດຕາການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະເເໜງການ

ສະຫວັນນະເຂດ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສາລະວັນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ອັດຕະປື

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຊກອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ