ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ມ.ຖ. 1, 2023

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:  https://www.unicef.org/nutrition

Related posts