ອົງການອະນາໄມໂລກ

ມ.ຖ. 1, 2023

ອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງໃນການເຕົ້າໂຮມ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນທົ່ວໂລກ; ພັດທະນາຄໍາແນະນໍາທີ່ມີ ຫຼັກຖານ ໂດຍອີງໃສ່ກອບວຽກງານແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ສະໜັບສະໜູນການຮັບຮອງເອົາຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມີປະສິດທີພາບ; ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການດໍາເນີນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການ.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:  https://www.who.int/health-topics/nutrition

Related posts