ອົງການອະນາໄມໂລກ

ມ.ຖ. 1, 2023

ອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງລສໃເພື່ອສ້າງຕັ້ງ, ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການຂອງໂລກ: ປັງປຸງເຄື່ອງມືການສ້າງຫຼັກຖານ ອີງໃສ່ໂຄງຮ່າງການເຮັດວຽກແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ; ສະໜັບສະໜູນການປັບໃຊ້ຂອງຄູ່ມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມີປະສິດທີພາບ; ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳວຽກງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂພຊະນາການ.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:  https://www.who.int/health-topics/nutrition

Related posts