ອົງການອາຫານໂລກ

ມ.ຖ. 1, 2023

ການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖືກເວລາ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ. ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການເປັນວຽກຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://www.wfp.org/nutrition 

Related posts