ອົງການອາຫານໂລກ

ມ.ຖ. 1, 2023

ການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດໄດ້ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນນໍາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ຈິ່ງໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງວຽກງານພວກເຂົາ.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://www.wfp.org/nutrition 

Related posts