ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ມ.ຖ. 1, 2023

ໂພຊະນການທີ່ດີແມ່ນການປ້ອງກັນພະຍາດດ່ານທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ພະລັງງານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນສາເຫດມາຈາກ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄວ​ໜຸ່ມ​, ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີາມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.fao.org/nutrition/en/ 

Related posts