ເປີດຕົວ ກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນ ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ

ກ.ພ. 17, 2021


ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາປະຈຳປີຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2 (NIPN) ທີ່ຈັດຂື້ນໃນມື້ນີ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) and ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ກຸມພະ 2021 – ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ພະນະທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພະນະທ່ານທ່ານ ນາງ Ina Marčiulionytė, ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊບປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດຣ Pia Rebello Britto, ໃນມື້ນີ້ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາປະຈຳປີຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2 ທີ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນຫຼັກຖານ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາໃໝ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

“ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼັກຖານປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການວາງແຜນດ້ານນະໂຍບາຍ”, ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມທັງເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN. “ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການແບ່ງປັນຫຼັກຖານ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ. ໃນສະພາບການຂອງ COVID-19, ຂໍ້ມູນນີ້ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າຜົນກະທົບທີ່ຄາດວ່າຈະມີຕໍ່ໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,” ທ່ານກ່າວເພີ່ມ.

ຄວາມສຳເລັດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ໄດ້ພົ້ນເດັ່ນໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາປະຈຳປີນີ້ ແມ່ນການເປີດຕົວກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນຂອງ NIPN, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດພັນກັບໂພຊະນາການຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເຖິງວ່າເວັບໄຊທ໌ກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນ ຈະເນັ້ນໃສ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈພາຍໃນລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ທັງກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນ ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍປະຊາຊົນທົ່ວໄປເພາະເປັນເວັບໄຊທ໌ເປີດ (http://157.119.183.156/).

“ການພັດທະນາກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນ NIPN ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ EU ແລະ UNICEF ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການຕິດຕາມການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປະເທດ. ການຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ສຳລັບນະໂຍບາຍໂພຊະນາການ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈດ້ານການເງິນ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າລັດຖະບານກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້,”. ພະນະທ່ານ ນາງ Ina Marčiulionytė, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອີຢູປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ບັນດາບົດລາຍງານ ແລະ ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ ປະເມີນບັນດາບັນຫາທີ່ປ້ອງກັນສະມາຊິກຢູ່ໃນຊຸມຊົນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນການດຳເນີນການທີ່ຈະເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຮັບບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ; ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະສະພາບນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ ປະເມີນກອບແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN).

ໃນຄຳປາໄສຂອງ ທ່ານ ດຣ. ນາງ Pia Rebello Britto ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນການວິເຄາະລ່າສຸດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 65% ຂອງແຜນງົບປະມານຂອງ NPAN ທີ່ວາງໄວ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ. ທ່ານກ່າວວ່າ: “ການເພີ່ມເງິນທຶນພາຍໃນປະເທດໂດຍຜ່ານຊັບພະຍາກອນຂອງລັດຈະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການດຳເນີນງານດ້ານໂພ ຊະນາການໃນປະເທດ”, ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມເງິນທຶນຈາກລັດຖະບານເພື່ອໂພຊະນາການ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງສາລະບານບັນຊີປະຈຸບັນ ເພື່ອຮອງຮັບໂພຊະນາການ. ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຕິດຕາມການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂພຊະນາການຂອງປະເທດ,” ທ່ານໄດ້ສະຫຼຸບ.

ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນຂອງຄະນະກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາ (FCDO) ຂອງລັດຖະບານສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ມູນນິທິ Bill ແລະ Melinda Gates. ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ແມ່ນ 1 ໃນ 9 ປະເທດທົ່ວໂລກທີ່ NIPN ກຳລັງກຳເນີນການ. ການລິເລີ່ມນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນໂດຍ ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ໃນຖານສະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ.

ເພື່ອສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານ John Pearson ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກອັງກິດປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ໃນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຂະບວນການ NIPN ຢູ່ ສປປ ລາວ. “ ຣາຊະອານາຈັກອັງກິດມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເກັບກຳ, ການວິເຄາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືດ້ານໂພຊະນາການ.”

Related posts