ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງ

ສ.ຫ. 17, 2023

ຂໍ້ມູນດິບກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ  (ຮອບທີ 1) ສໍາລັບປີ 2022 ແລະ 2023 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນການຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດເພື່ອຕິດຕາມແນວໂນ້ມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ. ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກບ່ອນນີ້

Related posts