ໃນໜ້ານີ້, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖງບັນດາບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ເຊິ່ງກວມມີຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູ່ມືຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ, ວິທີການບໍລິໂພກອຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆສຳລັບບັນດາຂະແໜງການ.

ໂພຊະນາການສາກົນ

ໂພຊະນາການສາກົນ

ການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້ມາດຕະການ ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ແຕ່ປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.nutritionintl.org/

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ

ໂພຊະນການທີ່ດີແມ່ນເຳາະປ້ອງກັນທຳອິດທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເຮົາຈາກການເປັນພະຍາດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ພະລັງງານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນສາເຫດມາຈາກ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງຊ່ວຍກັນຮັກສາອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີາມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.fao.org/nutrition/en/ 

ອົງການອາຫານໂລກ

ອົງການອາຫານໂລກ

ການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖືກເວລາ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ. ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການເປັນວຽກຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://www.wfp.org/nutrition 

ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງລສໃເພື່ອສ້າງຕັ້ງ, ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການຂອງໂລກ: ປັງປຸງເຄື່ອງມືການສ້າງຫຼັກຖານ ອີງໃສ່ໂຄງຮ່າງການເຮັດວຽກແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ; ສະໜັບສະໜູນການປັບໃຊ້ຂອງຄູ່ມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມີປະສິດທີພາບ; ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳວຽກງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂພຊະນາການ.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:  https://www.who.int/health-topics/nutrition

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 190ປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ຂາດໂອກາດ, ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:  https://www.unicef.org/nutrition