ໃນໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການຮັບປະກັນວ່າ ແຕ່ລະບຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການ ແລະ ອາຫານທີ່ປອດໄພ, ສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະ ແກ້ໄຂປັດໄຈດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຂາດສານອາຫານ.