COVID-19 latest update and information ພາສາລາວ English

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Sun gathering

ຕົວແທນໂຄງການ ນິບປິ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຊັນເເກັດເຕີລິງເນັດເວີກ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫລາຫລາຍ ປະເທດໃນ ທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ມີການ ເເລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ