COVID-19 latest update and information ພາສາລາວ English

ຝຶກອົບຮົມວິທີການເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເເບບຄຸນນະພາບ

ເພື່ອເປັນການກະກຽມທີມງານໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບໃນ 4 ເເຂວງ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານວິເຄາະ ຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝອກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເເບບຄຸນນະພາບ ຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ. ເຊິ່ງວັດຖຸປະສົງຫຼັກໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເເມ່ນເພື່ອເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໃນການນຳໃຊ້ເເບບ ຟອມເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະອື່ນໆ.