ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ພາບລວມ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນຂັ້ນແຂວງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກົດໃສ່ແຜນທີ່ແຂວງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນ.

ພາບລວມ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, ອົງການ CARE ປະເທດລຸກຊຳບວກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະເທດລຸກຊຳບວກ, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົງການ CARE ສາກົນ, WFP

ມາດຕະການ

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: SNV, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົງການ CARE ສາກົນ,​ WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 •  ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ຫຼັກສຸດການສອນໂພຊະນາການ

ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, USDA, World Vision

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: SNV, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, USDA, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USAID, USDA, WFP

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: CRS, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນທາງໂພຊະນາການ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, GAFSP, SDC, ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: SNV, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມາດຕະການ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ສະຫະພາບເອີຣົບ, JICA, USDA, World Vision

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, CEGGA, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງ, KFW, McGovern-Dole, Food for Education, USDA, World Vision, MCNV, WOTTRO, AFAS, ອົງການ PLAN ສາກົນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: AVSF, CoDA, CRS, SNV, WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT,  ສະຫະພາບເອີຣົບ, USDA, World Vision ປະເທດນິວຊີແລນ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: AVSF, WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: USDA, World Vision

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: DFAT, ສະຫະພາບເອີຣົບ, USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: AVSF, WFP, World Vision

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ເຊື່ອມສານການຈັດການກັບບັນຫາຂາດອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ
 • ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກສັດທີ່ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ
 • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • ການສ້າງລາຍໄດ້
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ສວນຄວນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ອົງການ CARE ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, USDA

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົງການ CARE ສາກົນ, WFP

ມາດຕະການ:

 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 • ການສຶກສາໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
 • ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
 • ຫຼັກສູດການສອນໂພຊະນາການ

ຈຳນວນຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ສະເເດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ຈຳນວນຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ສະຫະພາບເອີລົບ
 • AFD
 • GAFSP
 • CARE Lux
 • MoFEA Lux
 • IBRD/IDA
 • ທະນາຄານໂລກ
 • TEARFUND ຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ
 • French Food Aid Programme
 • Global Fund
 • DFAT
 • ລັດຖະບານ ສ.ປ ຈີນ

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ທະນາຄານໂລກ
 • IBRD/IDA
 • SDC
 • GAFSP
 • ອົງການ Plan Internation (Australia, German, and USA)
 • ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (Australia)

ຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • EU
 • AFD

ບໍ່ເເກ້ວ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ
 • ໂຄງການອາຫານເພື່່ອການສຶກສາ (USDA)

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • AFD
 • USDA
 • WVI
 • TEARFUND ອົດສຕາລີ (ພ້ອມທັງ AUSAid)
 • World Renew
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ຫົວພັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • ADB
 • GAFSP
 • ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດ (SDC)
 • ທະນາຄານໂລກ
 • ANCP
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • ADB
 • ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສຕາລີ
 • Global Fund
 • GAFSP
 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • IBRD/IDA
 • ທະນາຄານໂລກ
 • CFGB
 • ADRA CANADA

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກັນ
 • ອົງການອາຫານໂລກ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳເບີກ
 •  ໂຄງການອາຫານເພື່່ອການສຶກສາ (USDA)
 • ສະຫະພາບເອີຣົບ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • KFW
 • USAID
 • ອົງການຮ່ວມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • WV
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • ອັງການຊ່ວຍແຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • USAID
 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • ANCP
 • KFW
 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • WV
 • AFAS
 • ອົງການ Plan ສາກົນ
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ສາລະວັນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • USAID
 • ສະຫະພາບເອີຣົບ
 • ANCP
 • MFAT New Zealand
 • ອົງການ Plan ສາກົນ (ອົດສຕາລີ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ)
 • ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (ອົດສຕາລີ)
 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • WV
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ອັດຕະປື

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • ສະຫະພາບເອີລົບ
 • ANCP
 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • USAID
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ເຊກອງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: 

 • MoFEA Lux
 • ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ຈຳນວນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ສະ​ແດງໃຫ້ເຫັນຈຳ​ນວນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ຈຳນວນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • World Renew
 • ອົງການ CARE ສາກົນ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • NIRAS

ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ::

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • SNV ອົງການພັດທະນາ ປະເທດໂຮນລັງ
 • ອົງການ Plan ສາກົນ

ຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ::

 • ອົງການ CARE ສາກົນ
 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອະນາໄມໂລກ
 • NIRAS

ບໍ່ເເກ້ວ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ

ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • WV
 • World Renew
 • NIRAS

ຫົວພັນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • SNV
 • ອົງການ ChildFund
 • NIRAS

ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • ອົງການ Plan ສາກົນ
 • ADB

ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ

ວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ
 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • ອົງການ Plan ສາກົນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ
 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ

ຄຳມ່ວນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການພັດທະນາ ລຸກຊຳບວກ
 • WV
 • CRS
 • ອົງການອາຫານໂລກ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • MCNV
 • CRS
 • WV
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • ອົງການ Plan ສາກົນ

ສາລະວັນ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • ອົງການ Plan ສາກົນ
 • WV

ຈຳປາສັກ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • WV

ອັດຕະປື

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ
 • WV

ເຊກອງ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

 • ອົງການ CARE ສາກົນ
 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
 • ອົງການອາຫານໂລກ

ຈຳນວນມາດຕະການ

ແຜນທີ່ນີ້ສະແດງຈໍານວນມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບແຂວງ. ກະລຸນາກົດທີ່ແຂວງໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຈຳນວນມາດຕະການ
ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ເເກ້ວ ໄຊຍະບູລີ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມວ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ເຊກອງ

ຜົ້ງສາລີ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການປະຕິບັດການໃຫ້ນົມ ແລະ ອາຫານເສີມ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ

ອຸດົມໄຊ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ນ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ

ບໍ່ເເກ້ວ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • WASH in schools
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
  • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການຈັດການການເງິນ, ວາງແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ

ໄຊຍະບູລີ

ມາດຕະການ:

 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ

ຫຼວງພະບາງ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ

ຫົວພັນ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ

ຊຽງຂວາງ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການຈັດການການເງິນ, ວາງແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ

ໄຊສົມບູນ

ມາດຕະການ:

 • ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາດຕະການ:

 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ

ວຽງຈັນ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການຈັດການການເງິນ, ວາງແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ບໍລິຄຳໄຊ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການຈັດການການເງິນ, ວາງແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ

ຄຳມວ່ນ

ມາດຕະການ:

 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • IMCI ແລະການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການຈັດການການເງິນ, ວາງແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ

ສະຫວັນນະເຂດ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • IMCI ແລະການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ

ສາລະວັນ

ມາດຕະການ:

 • ພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ

ຈຳປາສັກ

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ

ອັດຕະປື

ມາດຕະການ:

 • ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • IMCI ແລະ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ
 • ອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
 • ການໃຫ້ຈຸລະສານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການຜະລິດ ພືດພັນທັນຍາຫານ/ຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ການຜະລິດອາຫານ ທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຄວຊຽມ
 • ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍືນຍົງ
 • ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທຸກໆຂະແໜງການ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ

ເຊກອງ

ມາດຕະການ:

 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸກເສີນດ້ານໂພຊະນາການ
 • ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນ
 • ເຊື່ອມສານວິທີການຈັດການພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
 • ການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນສູນບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຂວງ
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບຫຼາຍຂະແໜງການ, ​ແຜນການ ແລະ ການປະສານງານ
 • ການສ້າງຫຼັກຖານ
 • ການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
 • ຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ