ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສວ່ນຮ່ວມທາງດ້ານດ້ານໂພຊະນາການບໍ່ວ່າຈະເປັນ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ກະຕຸ້ນການປະຕິບັດ) ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນລາວ. ແຜນ​ທີ່​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (3Ws) ໃນ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ. ເຊິ່ງ 3Ws ໝາຍເຖິງ :

Who: ຊື່ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

Where: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງໃດ

What: ມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

Overview of 3Ws

This map provides stakeholder action mapping data at provincial levels. Please click on any province to see more information.

Overview of 3Ws
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: EU, AFD, GAFSP, CARE Lux, MoFEA Lux, IBRD/IDA, WB, TEARFUND Australia, French Food Aid Programme, Global Fund, DFAT, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, CARE INT, World Renew, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Oudomxay

Donors: WB, IBRD/IDA, SDC, GAFSP, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia),

Implementing partners: WFP, SNV Netherlands Development Organisation, Plan International

Interventions:

 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Gender equity in nutrition

Luangnamtha

Donors: EU, AFD

Implementing partners: CARE INT, WFP, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication

Bokeo

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Implementing partners: WFP, Lux Dev

Interventions:

 • Evidence generation
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Xayabury

Donors: Government of China

Implementing partners: UNICEF

Interventions:

 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Evidence generation

Luangprabang

Donors: EU, AFD, USDA, WVI, TEARFUND Australia (including from AUSAid, World Renew, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV, World Renew,NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Nutritious school meals
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Donors: EU, ADB, GAFSP, SDC, WB, ANCP, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, SNV, ChildFund, NIRAS

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Evidence generation
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs

Xiengkhuang

Donors: EU, ADB, , DFAT, Global Fund, GAFSP, USDA, IBRD/IDA, WB, CFGB & ADRA CANADA

Implementing partners: WFP, Plan International, ADB

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Social and Behavior Change Communication
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals

Xaysomboun

Donors: Data not available

Implementing partners: Data not available

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Donors: USDA

Implementing partners: WFP

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Vientiane

Donors: Luxembourg Aid and Development, McGovern-Dole Food for Education Program (USDA), EU

Implementing partners: LuxDev, WFP, Plan International

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition

Borikhamxay

Donors: Luxembourg Aid and Development

Implementing partners: LuxDev

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Khammuan

Donors: EU, KFW, USAID, JICA, USDA, WV, WFP, Luxembourg Aid and Development, Government of China

Implementing partners: UNICEF, LuxDev, WV, CRS, WFP,

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Social and Behavior Change Communication
 • Production of protein and calcium based foods
 • Integration of nutrition into PHC
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Savannakhet

Donors: USAID, EU, ANCP, KFW, USDA, WV, AFAS, Plan International, Government of China, United States Department of Agriculture, AFAS FOUNDATION in the Netherland

Implementing partners: UNICEF, MCNV, CRS, WV, WFP, Plan International,

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Saravane

Donors: USAID, EU, ANCP, MFAT New Zealand, Plan International (Australia, German, and USA), Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), USDA, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFPPlan International, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • IMCI and deworming
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Integration of nutrition into PHC
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Nutrition emergency planning and response

Champasak

Donors: USDA, WV, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Production of protein and calcium based foods
 • Nutritious school meals
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Attapeu

Donors: EU, ANCP, USDA, USAID, Government of China

Implementing partners: UNICEF, WFP, WV

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • IMCI and deworming
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Social and Behavior Change Communication
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Gender equity in nutrition
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

Donors: MoFEA Lux, USDA, Government of China

Implementing partners: CARE INT, UNICEF, WFP

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

No. of Donors

This map provides number of donors at provincial level. Please click on any province to see more details.

No. of Donors
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Donors: 

 • EU
 • AFD
 • GAFSP
 • CARE Lux
 • MoFEA Lux
 • IBRD/IDA
 • WB
 • TEARFUND Australia
 • French Food Aid Programme
 • Global Fund
 • DFAT
 • Government of China

Oudomxay

Donors: 

 • WB
 • IBRD/IDA
 • SDC
 • GAFSP
 • Plan International (Australia, German, and USA)
 • Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)

Luangnamtha

Donors: 

 • EU
 • AFD

Bokeo

Donors: 

 • Luxembourg Aid and Development
 • McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)

Xayabury

Donors: 

 • Government of China

Luangprabang

Donors: 

 • EU
 • AFD
 • USDA
 • WVI
 • TEARFUND Australia (including from AUSAid
 • World Renew
 • Government of China

Huaphanh

Donors: 

 • EU
 • ADB
 • GAFSP
 • SDC
 • WB
 • ANCP
 • Government of China

Xiengkhuang

Donors: 

 • EU
 • ADB
 • DFAT
 • Global Fund
 • GAFSP
 • USDA
 • IBRD/IDA
 • WB
 • CFGB
 • ADRA CANADA

Xaysomboun

Donors: 

 • USDA

Vientiane Capital

Donors: 

 • USDA
 • USDA
 • WFP

Vientiane

Donors: 

 • Luxembourg Aid and Development
 • McGovern-Dole Food for Education Program (USDA)
 • EU

Borikhamxay

Donors: 

 • Luxembourg Aid and Development

Khammuan

Donors: 

 • EU
 • KFW
 • USAID
 • JICA
 • USDA
 • WV
 • WFP
 • Luxembourg Aid and Development
 • Government of China
 • JICA
 • USDA
 • WV

Savannakhet

Donors: 

 • USAID
 • EU
 • ANCP
 • KFW
 • USDA
 • WV
 • AFAS
 • Plan International
 • Government of China
 • United States Department of Agriculture
 • AFAS FOUNDATION in the Netherland

Saravane

Donors: 

 • USAID
 • EU
 • ANCP
 • MFAT New Zealand
 • Plan International (Australia, German, and USA)
 • Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)
 • USDA
 • Government of China

Champasak

Donors: 

 • USDA
 • WV
 • Government of China

Attapeu

Donors: 

 • EU
 • ANCP
 • USDA
 • USAID
 • Government of China

Sekong

Donors: 

 • MoFEA Lux
 • USDA
 • Government of China

No. of Partners

This map provides the number of implementing partners at provincial level. Please click on any province to get more information.

No. of Partners
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Implementing partners:

 • UNICEF
 • World Renew
 • CARE International
 • WFP
 • NIRAS

Oudomxay

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • SNV Netherlands Development Organisation
 • Plan International

Luangnamtha

Implementing partners:

 • CARE INT
 • UNICEF
 • WFP
 • NIRAS

Bokeo

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • LuxDev

Xayabury

Implementing partners:

 • UNICEF

Luangprabang

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • WV
 • World Renew
 • NIRAS

Huaphanh

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • SNV
 • ChildFund
 • NIRAS

Xiengkhuang

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • Plan International
 • ADB

Xaysomboun

Implementing partners:

 • UNICEF

Vientiane Capital

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP

Vientiane

Implementing partners:

 • LuxDev
 • UNICEF
 • WFP
 • Plan International

Borikhamxay

Implementing partners:

 • LuxDev
 • UNICEF

Khammuan

Implementing partners:

 • UNICEF
 • LuxDev
 • WV
 • CRS
 • WFP

Savannakhet

Implementing partners:

 • UNICEF
 • MCNV
 • CRS
 • WV
 • WFP
 • Plan International

Saravane

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • Plan International
 • WV

Champasak

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • WV

Attapeu

Implementing partners:

 • UNICEF
 • WFP
 • WV

Sekong

Implementing partners:

 • CARE INT
 • UNICEF
 • WFP

No. of Interventions

This map provides number of interventions at provincial level. Please click on any province to see more information.

No. of Interventions
Phongsaly Oudomxay Luangnamtha Bokeo Xayabury Luangprabang Huaphanh Xiengkhuang Xaysomboun Vientiane Capital Vientiane Borikhamxay Khammuan Savannakhet Saravane Champasak Attapeu Sekong

Phongsaly

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Micronutrient supplementation in communities
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Nutrition emergency planning and response
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Oudomxay

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Gender equity in nutrition

Luangnamtha

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication

Bokeo

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Evidence generation
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Xayabury

Interventions:

 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Evidence generation

Luangprabang

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Integration of nutrition into PHC
 • IMCI and deworming
 • Nutritious school meals
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Huaphanh

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Evidence generation
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs

Xiengkhuang

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Gender equity in nutrition
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Social and Behavior Change Communication
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Nutritious school meals

Xaysomboun

Interventions:

 • Data not available

Vientiane Capital

Interventions:

 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Vientiane

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition

Borikhamxay

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Khammuan

Interventions:

 • WASH in communities
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Nutritious school meals
 • IMCI and deworming
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Social and Behavior Change Communication
 • Production of protein and calcium based foods
 • Integration of nutrition into PHC
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Gender equity in nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Financial management, planning, tracking and reporting
 • Nutrition emergency planning and response

Savannakhet

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • IMCI and deworming
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • WASH in schools
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Evidence generation
 • Nutrition emergency planning and response
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Saravane

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • IMCI and deworming
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Integration of nutrition into PHC
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Production of protein and calcium based foods
 • Gender equity in nutrition
 • Nutrition emergency planning and response

Champasak

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • WASH in schools
 • Evidence generation
 • Production of protein and calcium based foods
 • Nutritious school meals
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition

Attapeu

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • Integration of nutrition in school curriculum
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • WASH in communities
 • WASH in schools
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • IMCI and deworming
 • Nutritious school meals
 • Micronutrient supplementation in schools
 • Social and Behavior Change Communication
 • Integration of nutrition into PHC
 • Production of diverse crops, vegetables and fruits
 • Gender equity in nutrition
 • Production of protein and calcium based foods
 • Sustainable use of natural resources and NTFPs
 • Agriculture value chain system for nutrition
 • Capacity building of human resources in all sectors
 • Nutrition emergency planning and response

Sekong

Interventions:

 • Maternal, Infant and Young Child Nutrition
 • WASH in communities
 • Integrated Management of Acute Malnutrition
 • Integration of nutrition into PHC
 • Institutional capacity, governance and coordination
 • Evidence generation
 • Social and Behavior Change Communication
 • Gender equity in nutrition