ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະຈິກ, 2019; ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN  ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກະກຽມໂດຍ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ....

ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2020

15 ກັນຍາ 2020 ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,...

ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2020 ໂດຍໜ່ວຍງານ ວິເຄາະນະໂຍບາຍ

30 ມິຖຸນາ 2020 ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສະຖາບັນບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ.  ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,...

ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນ ຂອງໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ...

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປລາວ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 – ຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍຜ່ານ ເວທີຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN), ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ...