ກອງປະຊຸມໄລຍະຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມໄລຍະຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ສປປ ລາວ

“ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 1 ໃຫ້ຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ” ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis Unit (DAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 2...
ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄັ້ງວັນທີ...

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 ປີ 2022

ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານໆມາ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຫາ 28 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາເເຂວງຫຼວງພະບາງ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ...

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ ເເລະ ເວັບໄຊ໊

ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ NIPN ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເເລະ...