ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກ ໄຕມາດ 3 (2023)

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 3 ຂອງປີ 2023. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ຕາມລິ້ງດັ່ງກ່າວນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php...

ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງ

ຂໍ້ມູນດິບກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ  (ຮອບທີ 1) ສໍາລັບປີ 2022 ແລະ 2023 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນການຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດເພື່ອຕິດຕາມແນວໂນ້ມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ....

ຂໍ້ມູນປົກກະຕິໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ

ຂໍ້ມູນສໍາລັບການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງພາກກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2023. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ, ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນໃຫມ່ສາມາດຊອກໄດ້ທີ່ນີ້:...

ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກ

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 4 ຂອງປີ 2022. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ກະດານຂ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ສະຖິຕິໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ,...